Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt
1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.pracowniazmianypozytywnej.pl jest Pracownia Zmiany Pozytywnej Piotr Fraszczyński z siedzibą w Łodzi, ul. Franciszkańska 49 lok.3U (zwana dalej: „PZP”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru posiadająca REGON: 361548741, NIP: 728-26-36-757
1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
– pod adresem, ul. Franciszkańska 49 lok. 3U, 91-815 Łódź,
– telefonicznie pod numerem dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: +48 500 262 292 (koszt wg. taryfy operatora),
– poprzez pocztę elektroniczną na adres: pracowniazmianypozytywnej@gmail.com,
2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Pracownia Zmiany Pozytywnej
2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które PZP przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
3. Zamawianie towarów
3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.pracowniazmianypozytywnej.pl
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie.
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej usługi.
4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja
4.1. Po wybraniu przez Klienta daty sesji terapeutycznej oraz wpisaniu niezbędnych danych należy kliknąć ikonę „Zapłać”.
4.2. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online.
4.3. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4.4. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść
do podsumowania zamówienia.
4.5. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez PZP, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie
zostanie zrealizowane.
4.6. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej
do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
4.7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści
tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
4.8. PZP może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia
wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

5. Ceny
5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
5.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i PZP. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni
się, niezależnie od wprowadzonych przez PZP zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
5.3. PZP zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Niemożność zrealizowania zamówienia
W przypadku lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PZP może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

7. Formy płatności za zamówienie
7.1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów PZP. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.
7.2. PZP akceptuje przelewy tradycyjne, wobec czego Klient otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.
7.3. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który ją wydał), płatność odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera PZP. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.
8. Umowa sprzedaży
8.1.Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.pracowniazmianypozytywnej.pl  nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  PZP może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
8.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.
9. Odstąpienie od umowy
9.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
9.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa PZP jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
– pocztą na adres: Pracownia Zmiany Pozytywnej, ul. Franciszkańska49 lok.3U Łódź 91-815
– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pracowniazmianypozytywnej@gmail.com,
9.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed
upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 9.2. powyżej.
9.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, PZP zwraca Klientowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym PZP została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 9.7. poniżej.

9.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się
na inne rozwiązanie – na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić
zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.
9.7. LPP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
10. Reklamacje
10.1. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać
wykorzystany zalecany przez PZP formularz „Reklamacja”, który można wypełnić online.
10.2. PZP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

11. Anulowanie zamówienia
Klient ma możliwość anulowania zamówienia, dzwoniąc bądź kontaktując się drogą mailową.

12. Wystawienie faktury
12.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania
zamówienia.
12.2. PZP nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
12.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury
korygującej przez PZP.
13. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów
sprzedaży na odległość, PZP przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się
w zakładce Polityka prywatności.